logo

Vasúti Hidak Alapítvány által alapított,

a hidász szakemberek anyagi elismerését szolgáló

Hidász Alap szabályzata 

A Vasúti Hidak Alapítvány az arra szakmailag méltó és egyúttal rászoruló hidász kollégák éves anyagi elismerésére Hidász Alapot hoz létre.

A „Hidász Alap” szabályzata

 1. A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma a Hidász Alapot (továbbiakban Alap) jelen szabályzat szerint működteti.
 1. Az Alap célja, hogy a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. azon hidász szakmunkás munkavállalói, akik
 • hidász szakterületen és hidász szakmunkás (pl. hídszerkezet karbantartó, hídszerkezeti lakatos, hídvizsgáló szakmunkás/lakatos, hidász szakmunkás, hidász előmunkás, munkavezető hidász) munkakörben dolgoznak,
 • munkájukat kiemelkedő szakmaisággal, szorgalommal és lelkiismeretesen látják el,
 • legalább öt éve hidász szakmunkás munkakörben dolgoznak

éves munkájuk elismeréseként – pályázat útján, egyedi odaítélés alapján – évente egyszeri anyagi juttatásban részesülhessenek, ezzel is elősegítve a fluktuáció csökkentését és az értékes munkaerő megtartását a vasúti hidász szakma számára.

 1. A juttatásra pályázni a mellékeltben szereplő formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével lehet. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a formanyomtatványt a pályázó munkáltatója és közvetlen szakmai felettese támogatólag ellenjegyezze. A pályázati kiírást a Kuratórium elnöke minden év augusztus 15-ig (elektronikus levélben) küldi ki az érintett MÁV Zrt. és/vagy GySEV Zrt. munkáltatóknak, felhívva a figyelmüket a pályázati lehetőségre (az Alapítvány éves anyagi lehetőségeinek függvényében). A pályázati lap valamint az adatkezelési és tájékoztató nyilatkozatok letöltéséhez kattintson ide.

       4. A pályázatnak (formanyomtatványnak) tartalmaznia kell:

 • a pályázó személy adatait (név, születési hely, idő, beosztás, elérhetőség),
 • a pályázó személy szakmai tevékenységének ismertetését, az elismerésre okot adó körülmény leírását,
 • a munkáltatói jogkört gyakorló és a közvetlen szakmai felettes támogató indoklását és aláírását,
 • a pályázó személy aláírását (mind a formanyomtatványon, mind az adatkezelési tájékoztatón és nyilatkozaton). 

A pályázatokat minden év szeptember 15-ig kell a Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma elnökének (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre) elektronikus úton eljuttatni.

 1. A Hidász Alap részére a Kuratórium minden évben min. 200.000 Ft-ot különít el (ennek az összegnek a nagyságát a Kuratórium minden év első kuratóriumi ülésén felülvizsgálja). A Hidász Alaphoz bárki (magánszemély vagy szervezet) hozzájárulhat, az Alapítványnak küldött támogatás révén (kiemelve, hogy a támogatás összegét az Alapba szánja). A Kuratórium minden év második kuratóriumi ülésén dönt arról, hogy – az éves pénzügyi terv alakulásának ismeretében – további összeget különít-e el az Alap részére.
 1. Az Alap részére elkülönített összegről a Kuratórium nyilvántartást vezet. Az Alap részére elkülönített összeg fedezi az elismerés nettó összegének kifizetését és a kifizetés járulékainak megtérítését. Az adott évben ki nem fizetett, Alap részére elkülönített összeg továbbra is az Alapban marad, az a következő évi elismerések fedezetét képezik.
 1. Az Alapban összegyűlt összeg ismeretében minden év második kuratóriumi ülésén egyszerű szavazattöbbséggel dönt a Kuratórium arról, hogy tárgyi évben kik részesülnek elismerésben.
 1. Az elismerés évente egy alkalommal, minimum két fő részére kerül odaítélésre és átadásra, de a kuratórium fenntartja azt a jogot, hogy adott évben nem ítél oda elismerést.
 1. Az elismerésben részesültek részére minimum 80.000 Ft, maximálisan 120.000 Ft (nettó) összeg és oklevél kerül átadásra.
 1. Az elismerés mértékét a Kuratórium minden év első kuratóriumi ülésén felülvizsgálja.  
 1. Jelen szabályzatot a Kuratórium 2024. március 6-án fogadta el.

Budapest, 2024. március 8. 

A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma

 

Vasúti Hidak Alapítvány által alapított

Hidász Alap 

PÁLYÁZATI LAP

Név: ………………………………………………………………… Anyja neve:…………………………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő:  …………………………………………………………………………………………………………………………………

Személyi ig. szám: ………………………………………… Adóazonosító jel:…………………………………………………………

TAJ szám: …………………………………………………………

Telefonszám: +36 (……) ………………………………… E-mail: …………………………………@…………………………………

Munkahely, szervezet: MÁV Zrt. / GySEV Zrt.* ……………………………………………………………………………………

Beosztás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hidász szakmunkási munkakör betöltésének kezdete (év, hó):  …………………………………………………………

Alulírott, ……………………………………………………… (név) jelen pályázati lap benyújtásával jelentkezem a Vasúti Hidak Alapítvány Hidász Alap pályázatra.

Szakmai tevékenységem ismertetése: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………, …………………………………………

                                                                                                    ……………………………

                                                                                                      pályázó aláírása

A munkáltatói jogkört gyakorló és a közvetlen szakmai felettes támogató indoklása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                  …………………………………………                                    …………………………………………

            közvetlen szakmai felettes aláírása                     munkáltatói jogkört gyakorló aláírása

*A megfelelő szöveg aláhúzandó.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Ön a Vasúti Hidak Alapítvány által meghirdetett Hidász Alap pályázatra történő jelentkezés során személyes adatokat ad át részünkre.

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos Alapítványunk számára.

Alapítványunk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), továbbá az Európai Tanács és Parlament (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseit betartva, a beérkezett pályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, a pályázó személyes adatait csak a legszükségesebb mértékben használja fel.

Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása önkéntes, annak kizárólagos célja az pályázat elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelést és adatfeldolgozást az Alapítvány Kuratóriumának tagjai és titkára végzik.

Jelen nyilatkozat keretében Ön hozzájárulását adja személyes adatai megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi feltételekkel:

Adatkezelő neve:                     Vasúti Hidak Alapítvány (továbbiakban VHA)

Székhely:                                1115 Budapest, Sárbogárdi út 16.

Tényleges adatkezelés címe:    1115 Budapest, Sárbogárdi út 16.-60.  

Nyilvántartási szám:                06-01-0000670

Adószám:                                18456877-2-43

E-mail:                                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap:                                    www.vha.hu

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a pályázat tárgyát képező elismerés odaítélése. A VHA nyilvántartja és kezeli az Ön által pályázati eljárás során megadott adatokat. Az adatkezelés célja a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, a pályázatok elbírálásához és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése.

A kezelt adatok köre

 • név
 • anyja neve
 • lakcím
 • születési hely, idő
 • személyi igazolvány száma
 • adóazonosító jel
 • TAJ szám
 • telefonszám
 • e-mail
 • munkahely, szervezet
 • beosztás
 • hidász szakmunkási munkakör betöltésének kezdete (év, hó)

Az adatkezelés időtartama

Alapítványunk a pályázatát és a hozzá kapcsolódó adatokat a pályázat elbírálásig, illetve – az elismerés odaítélése esetén – a pályázat benyújtásától számított 1 évig megőrzi, tárolja. Ezt követően adatai törlésre kerülnek.

 

Adattovábbítás

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra, az adatokat kizárólag a VHA arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

Adatbiztonsági intézkedések

A VHA gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Infotv. és a GDPR adatvédelmi szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő ezzel összefüggésben jelszóval védetten, illetve elzártan kezeli az Ön személyes adatait. Alapítványunk törekszik arra, hogy személyes adatok kezelését végző munkatársaink csak a szükséges mértékben és ideig kezeljék az adatokat. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Egyéb információk

A kísérőlevél nem tartalmazhat az Infotörvényben meghatározott különleges adatokat (faji, nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre, vallási vagy ideológiai hitre, egészségi állapotra, függőségekre vonatkozó adatokat!

Tájékoztatáshoz, törléshez, helyesbítéshez való jog

Ön a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. postacímre a Vasúti Hidak Alapítványnak küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről.

Önnek jogában áll a fenti elérhetőségen kérni adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Az Ön ilyen irányú kérését munkatársaink haladéktalanul, de legfeljebb 30 munkanapon belül megvizsgálják, a vizsgálat eredményéről Önt írásban tájékoztatják.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait megsértették, jogában áll panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest Pf.5, Tel.: +36(1)391-1400, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu).

A fenti jogok gyakorlása nincs hatással a pályázata elbírálására, illetve semmilyen szankciót vagy büntetést nem von maga után.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.

A nyilatkozat elfogadásával Ön kijelenti, hogy hozzájárul személyes adatainak fentiek szerinti kezeléséhez, illetve tárolásához.

A hozzájárulását Ön önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tette meg.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy pályázatát kizárólag akkor áll módunkban figyelembe venni, amennyiben jelen Tájékoztató és nyilatkozat csatolásra kerül!

Kelt: ………………………………, …………………………………………

                                                                                                                     

                                                                                                         ……………………………

                                                                                                          pályázó aláírása

Joomla templates by a4joomla